1. Как става извозването?

След сключването на договора, ако генерирате повече отпадък / 300- 800кг. / на седмица– по установен график, ако е по–малко количеството– по предварително заявка.

2. Как става предаването на отпадъка?

В предшестващ извозването разговор, се уточнява количеството и вида на пълните контейнери, които се заменят за пълни при предаването.

3. Как става измерването на предадения отпадък?

Колите ни са оборудвани с мобилна електронна везна, с която в процеса на предаване се измерват контейнерите в присъствие на представител на тонародателя.

4. По какъв начин се документира и отчита предадения отпадък?

С транспортна карта, издадена в 6 / шест / еднотипни екземпляра. При предаване на отпадъка се попълват килограмите на отпадъка, подписват се и се подпечатват и шесте екземпл или изгори яра. Първи екземпляр се предава на товародателя. Когато се обезвреди или изгори отпадъка, товарополучателя заверява останалине 5 / пет / екземпляра. Екземпляри с №4 и №5 се изпращат до РИОСВ съотвенто на товародателя и товарополучателя, екземпляр №6 се изпраща от превозвача / в случая „МЛ – България” АД / заедно с фактурата за извършената услуга.

5. Как се попълва отчетна книга и колко трябва да бъдат те?

Отчетна книга се води от товародателя за всеки един вид отпадък. Ежедневно или когато се събира отпадъка от местата на генерирането му се попълва графа „Мяста на образуване„ като там се попълва името на юридическото и килограмите на събрания в конкретния ден отпадък. Когато се извозва отпадъка се попълва графа „Предаден отпадък” като в нея се попълва името на превозвача, а килограмите предаден отпадък трябва да са равни на сумата от събраните във времето килограми описани в графа „Мяста на образуване„.

6. Кой трябва да има програма за дейности с отпадъци?

Съгласно указание №1 на МЗ всички без общопрактикуващите лекари и груповите практики.

7. Къде рябва да поставим контейнер за опасни отпадъци?

На всички места където се генерират. Размера им зависи от количествата на генерирания отпадък.

8. Кой отпадъци са опасни и кои не?

С подробности са изброени в указание №1 на МЗ

9. Използваните игли и спринцовки към кой код се причисляват?

Към 18 01 03*, защото са използвани и биха могли да предизвикат инфекции. Към код 18 01 01 се причисляват остри и режещи отпадъци на които им е изтекъл срока на стерилност, което ги прави отпадък но не опасен / не могат да предизвикат инфекции / и затова липсва знака за опасност -„*„

10. По какъв начин се контролира качеството на услугата?

Чрез внедрената система ISO 9001-2008 и чрез периодични изследвания в микробиологичната лаборатория на РИОКОЗ гр. Пазарджик