РАЗРЕШИТЕЛНИ:

За извършване на дейността по събиране и транспортиране на опасни отпадъци „МЛ-България“ има издадено разрешително N: 07-РД-203-03 / 03.05.2018г. от РИОСВ гр.Пазарджик. В това разрешително и с наличните специализирани транспортни средства ние имаме право да събираме и транспортираме 54 различни видове опасен отпадък.

За извърщване на дейности по съхранение и обезвреждане на опасни болнични отпадъци „МЛ-България“ АД има издадено разрешително N: 07-ДО-321-03 / 24.01.2019 г.  от РИОСВ гр.Пазарджик.

За извърщване на дейности по съхранение и обезвреждане на опасни болнични отпадъци „МЛ-България“ АД има издадено разрешително N: 07-ДО-321-03 / 24.01.2019 г.  от РИОСВ гр.Пазарджик.