МЛ България е фирма специализирана в събирането, извозването и унищожаването на опасни отпадъци от болници, клиники и частни кабинети в цялата страна.
mlbulgaria@mail.bg

Често задавани въпроси

Как става извозването на опасни отпадъци?

След сключването на договора с МЛ България, извозването на отпадъци става по два начина. Ако генерирате повече отпадък / 300- 800кг. / на седмица, извозването става по установен график, ако е по–малко количеството– по предварително заявка.

Как става предаването на отпадъка?

В предшестващ извозването разговор, се уточнява количеството и вида на пълните контейнери, които се заменят за пълни при предаването.

Как става измерването на предадения отпадък?

Колите ни са оборудвани с мобилна електронна везна, с която в процеса на предаване се измерват контейнерите в присъствие на представител на товародателя.

Как се документират опасните отпадъци?

С транспортна карта, издадена в 6 / шест / еднотипни екземпляра. При предаване на отпадъка се попълват килограмите на отпадъка, подписват се и се подпечатват и шесте екземпл или изгори яра. Първи екземпляр се предава на товародателя. Когато се обезвреди или изгори отпадъка, товарополучателя заверява останалине 5 / пет / екземпляра. Екземпляри с №4 и №5 се изпращат до РИОСВ съотвенто на товародателя и товарополучателя, екземпляр №6 се изпраща от превозвача / в случая „МЛ – България” АД / заедно с фактурата за извършената услуга.

Как се попълва отчетна книга и колко трябва да бъдат те?

Отчетна книга се води от товародателя за всеки един вид отпадък. Ежедневно или когато се събира отпадъка от местата на генерирането му се попълва графа „Мяста на образуване„ като там се попълва името на юридическото и килограмите на събрания в конкретния ден отпадък. Когато се извозва отпадъка се попълва графа „Предаден отпадък” като в нея се попълва името на превозвача, а килограмите предаден отпадък трябва да са равни на сумата от събраните във времето килограми описани в графа „Мяста на образуване„.

Кой трябва да има програма за дейности с отпадъци?

Съгласно указание №1 на МЗ всички без общопрактикуващите лекари и груповите практики.

Къде трябва да поставим контейнер за опасни отпадъци?

На всички места където се генерират. Размера им зависи от количествата на генерирания отпадък.

Използвани игли и спринцовки към кой код се причисляват?

Към 18 01 03*, защото са използвани и биха могли да предизвикат инфекции. Към код 18 01 01 се причисляват остри и режещи отпадъци на които им е изтекъл срока на стерилност, което ги прави отпадък но не опасен / не могат да предизвикат инфекции / и затова липсва знака за опасност -„*„

По какъв начин се контролира качеството на услугата?

Чрез внедрената система ISO 9001-2008 и чрез периодични изследвания в микробиологичната лаборатория на РИОКОЗ гр. Пазарджик.
 

Какво е опасен отпадък?

Опасните отпадъци са онези отпадъци, които оказват негативно влияние и могат да бъдат потенциална заплаха за общественото здраве или околната среда. Те са известни с това, че проявяват една или повече от следните характеристики: възпламенимост, реактивност, корозивност и токсичност.

 

Защо трябва да се унищожават опасните отпадъци?

 За разлика от други продукти от ежедневието ни, опасните опадъци не могат да бъдат изхвърлени в боклука по обикновената процедура, тъй като те са заплаха за околната среда. Опасните болнични отпадъци се третират с метода “автоклавиране“ съчетано с “микровълново третиране“, за да се избегне вторичното замърсяване при обикновения процес на изгаряне.

 
 

Какво е микровълново третиране?

Подобно на автоклава, микровълновото третиране използва топлина за обеззаразяването на медицински и болнични отпадъци. Този метод позволява правилната стерилизация на биологично опасен материал, използвайки влажна топлина и пара, генерирани от микровълнова енергия.

 
 

Какво е автоклавиране?

Автоклавът е машина, която се използва за стерилизиране на медицинско оборудване и консумативи, като ги подлага под висока температура и налягане при 121 °C за около 15-20 минути в зависимост от размера на оборудването докато всички бактерии, вируси, гъбички и спори са унищожени. Автоклавът е изобретен от Чарлз Чембърланд през 1879 г.